پاسخ به شبه-چرا در غدیر خم؟
، اگر قصد پیامبر اکرم ص در غدیر ، تعیین جانشین برای بعد از خود بود ، زمان حج و شهر مکه ، مکانی مناسب برای این کار بود .
تاریخ انتشار : 1397/06/06