گرایش به مد گرایی ، یکی از بزرگترین عوامل انحراف زنان
اعتقاد من ، گرایش به سمت مد گرایی و تجمل گرایی و تاز ه طلبی و افراط در کار آریش ونمایش در مقابل مردان ، یکی از بزرگترین انحراف عوامل جامعه وانحراف زنان ماست . در مقابل اینها ، خانمها بایستی مقاومت کنند.....
تاریخ انتشار : 1397/04/04

به اعتقاد من ، گرایش به سمت مد گرایی و تجمل گرایی و تاز ه طلبی و افراط در کار آریش ونمایش در مقابل مردان ، یکی از بزرگترین انحراف عوامل جامعه وانحراف زنان ماست . در مقابل اینها ، خانمها بایستی مقاومت کنند
آنها برای این که از زن ، آن چنان موجودی به وجود بیاورند که مورد نظر خودشان است، محتاج این هستند که دایمآ مد درست کنند و چشمها ودلها وذهنها را به همین چیز های ظاهری وکوته نظرانه مشغول کنند . کسی که به این چیزهامشغول شد.  کی به ارزشهای واقعی خواهد رسید ؟ مجال پیدا نمی کنند تا برسد. زنی که در فکر باشد از خود وسیله ای برای جلب نظر مردان بسازد ،کی فرصت این را پیدا خواهدکرد که به طهارت اخلاقی فکر کند وبیندیشد؟ مگر چنین چیزی ممکن است ؟ 

______________________________________--
منبع : کتاب نکته های ناب ص66
.