غضب ...
از جمله محرماتی که سالک الی الله بایستی از آن دوری کند غضب است که خود عامل دیگری برای غیبت به شمار می آید . هنگامی که انسان از کسی ناراحت می شود برای این که شعله های خشم و کینه خود را خاموش کند وخشم خویش را فرو نشاند مرتکب غیبت می شود گمان.....
تاریخ انتشار : 1396/12/07

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

غضب ...

 

از جمله محرماتی که سالک الی الله بایستی از آن دوری کند غضب است که خود عامل دیگری برای غیبت به شمار می آید . هنگامی که انسان از کسی ناراحت می شود برای این که شعله های خشم و کینه  خود را خاموش کند وخشم خویش را فرو نشاند مرتکب غیبت می شود گمان این که اگر حیثت وآبروی خصم خود را بریزد دلش آرم خواهد گرفت، ولی غافل از این که غضب در این گونه موارد چه خطر ها و زیان های به بار می آورد که دنیا و آخرت انسان را نابود  می کند . اینک برخی از روایاتی را که د رباره آثار سوئ غضب رسیده است نقل می کنیم .


آثار سوء غضب

امیر المومنان(ع) فرمود :

خشم وغضب صاحبش را هلا ک می کند  وزشتی هایش را آشکار می سازد

رسول خدا (ص)فرمود :

غضب ایمان را فاسد می کند همان گونه که سرکه عسل را تباه می سازد

کلید هر بدی

امام هشتم (ع ) فرمودن :

غضب کلید هر بدی  است .

غضب مکن

از آن جا که غضب کلید هر کار شرّ وناروایی به شمار می رود اگر کسی خود را کنترل کند  و خشمگین نشود از بسیاری از فتنه ها وزیان ها  محفوظ  می ماند ،  چنان که در حدیثی آمده است : امام صادق  ع فر مودن : مر دی به پیامبر اکرم عرض کرد :یا رسول الله ! چیزی به من بیا موز. فر مودن :

برو غضب مکن

آن مرد گفت : همین [نصحیت ] مرا بس است . هنگامی که به طرف قبیله خود رفت جنگی بین قبیله اش به پا شده بود  که برابر  یکد یگر صف ارایی کرده  ولباس جنگ پوشیده و آماده نبرد بودند . او نیز لباس جنگ پوشید ودر صف جنگجویا ن قرا ر گرفت ،نا گهان سخن پیامبر را به یاد آورد که به او فرمود: غضب مکن سپس اسلحه را کنار گذاشت و نزد مردمی  که دشمن قوم وقبیله اش بودند آمد و گفت :ای مردم  !هر گونه جرح یا قتل ویا ضربه ای که برای شما حقی ایجاد کرده است و طایفه من بایدغرامت آن را بپردازد ، من آن را به عهد ه می گیرم وخون بهای آن  را به شما  می پردازم . انان گفتند ما نیز چیزی از شما نمی خواهیم  و ما به عفو وگذشت وسزاوار تریم وبا یکدیگر صلح کردن.

خلاصه این که اگر انسان از کسی ناراحت می شوم نباید  به خاطر تشقی خود غیبت کند وبه ناروا او متهم کند که امام باقر ع  در ضمن در حدیثی فرمودن

 چه چیزی از غضب سخت تر است ؟ همانا مرد غضب می کند و در اثر آن مر تکب قتل نفسی که خدا حرام کرده است می شود وزن پاک دامن را متهم می سازد

فرو بردن خشم بهترین را ه علاج

همان گونه که در آثار سوء غضب گفتیم ، خشم وغضب  اگر کنترل نشود چه بسا جنایت ها و گناهنی  را مو جب شود که جبران ان غیر ممکن است  آن گاه که در آتش خشم شعله می کشد  انسان خشمگین به هر چیز متوسل میشود تا خشم خویش را فرو نشاند وعقده دل بگشانید واین وسایل عبارت است از : دشنام ، تهمت ،غیبت ، دروغ ، افترا ، توهین ، و تحقیر ، ضرب و جرح مانند آن .بدیهی است آن که با این گونه وسایل غضب خویش فرو نشاند آتش دوزخ را به وجود خود مشتعل ساخته است که در آن می سوزد ونا بود می شود . او گمان می  کند  که  طرف مقابل را ناراحت کرده و خود آسوده  خاطر است  ولی امیر مومنان ع می فرماید غضب [همانند ] آتش برافروخته شده ای است که هرکس آن را فرو نشاند [و بر غضب خود مسلط شود ] آن آتش را خاموش ساخته است وکسی که غضب خود را آزاد بگذارد [وآن را مهار نکند]   اول کسی که د ر شعله آن می سوزد خود اوست  .

 رسول خدا ص می فر موذ :

کسی که خشمی را فروبرد با این که می تواند آ ن را به کار بندد خداوند دل او را از آرامش وایمان در ر روز قیامت پر می کند

وفرمود :

هیچ جر عه ای را انسان فرو نمی برد که در نظر خدا از فرونشاند ن خشم در راه خدا بزر گتر با شد

 پس هر گاه خشمگین شدی خدای قادر متعال را یاد آر وشخصیت و کرامت انسانی خود وبرادر دینی ات را برابر خود مجسم کن و بی در نگ از محل حادثه دور شو و حال خود دگرگون کن: چنان چه ایستاده ای بر زمین  بنشین و اگر نشسته ای از جای بر خیز چند گامی را برو و  استغفار کن  وبا ذکر خدا  ولاحول گفتن قلبت را آرامش بخش و کمی بیندیش  واز خدا وند متعال کمک بخواه و نماز وشکیبایی پناه ببر که فرمود ..

...استعینوا با لصبر والصواه...

از نماز وصبر کمک بخواهی که خدا از صابران است(بقره 153)

__________________________________________________-
منبع: کتاب اخلاق عملی »آیت الله مهدوی کنی

ص 123. 124.