علامه امینی وزیارت عاشورا
دکتر محمد هادی امینی- فرزند علامه - می نویسد: پس از گذشت چهار سال از فوت پدرم، در شب جمعه ای قبل ازاذان صبح، پدرم را در خواب دیدم و او را بسیار شاداب وخرسند یافتم. جلو رفته و پس از سلام و دست بوسی گفتم: پدر جان در آن جا چه عملی باعث سعادت و نجات شما گردید؟
تاریخ انتشار : 1396/12/07

علامه امینی وزیارت عاشورا

دکتر محمد هادی امینی- فرزند علامه - می نویسد: پس از گذشت چهار سال از فوت پدرم، در شب جمعه ای قبل ازاذان صبح، پدرم را در خواب دیدم و او را بسیار شاداب وخرسند یافتم. جلو رفته و پس از سلام و دست بوسی گفتم: پدر جان در آن جا چه عملی باعث سعادت و نجات شما گردید؟

فرمود: فقط زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سپس فرمود: پسر جان! در گذشته بارها تو را یادآور شدم و اکنون نیز توصیه می کنم که «زیارت عاشورا» را به هیچ عنوان ترک مکن.