سخنرانی تصویری / شطرنج با گوریل:حقیقت مذاکره با آمریکا
حقیقت مذاکره با آمریکا
تاریخ انتشار : 1396/10/08