کلیپ دیدنی // خودتان را تکان دهید تا قبل از اینکه خدا تکانتان دهد
تهیه کننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه کردستان
تاریخ انتشار : 1396/10/06