مستند «عشق به سبک دیکتاتور»
مستند «عشق به سبک دیکتاتور» روایتی از شخصیت فردی و خانوادگی صدام حسین از زبان معشوقه او است.
تاریخ انتشار : 1396/09/15