سخنرانی صوتی / وای بر کسانی که به فقیران کمک
سخنرانی : استاد رحیم پور ازغدی را با موضوع : وای بر کسانی که به فقیران کمک
تاریخ انتشار : 1396/06/09