دوره ی اموزشی بیمه تامین اجتماعی و اداره کار و رفاه اجتماعی با مدیران ومعاونین اجرائی مدارس علمیه استان
دوره ی اموزشی بیمه تامین اجتماعی و اداره کار و رفاه اجتماعی با مدیران ومعاونین اجرائی مدارس علمیه استان در مرکز مدیریت حوزه علمیه کردستان
تاریخ انتشار : 1396/04/03