مداحی صوتی و تصویری + جنازه ام رو می برند وادی السلام علی
جنازه ام رو می برند وادی السلام علی / علی امام من است و منم غلام علی / هزار جان گرامی فدای نام علی / جنازه ام رو میبرن سمت کربلای حسین / حسین فدای علی شد منم فدای حسین..
تاریخ انتشار : 1396/03/24