حضور رئیس موسسه تدبر در قرآن کریم قم در مدارس علمیه استان کردستان
دومین دوره تدبر در قرآن در سطح تمامی مدارس درمدرسه علمیه بیجار برگزار گردید
تاریخ انتشار : 1392/01/27